Regler

§1  Fiskekort ska ovillkorligen medföras vid fiske och skall uppvisas på anmodan.

§2  Fiskekort är personliga och kan inte överlåtas, berättigar till fiske med ett spö
        under uppsikt i av klubben arrenderad sjö (Dammsjön).
§3  Hemmavarande familjemedlem äger rätt att fiska med eget spö och kan fiska
      ensam utan sällskap av den som löst kortet, kortet ska dock ovillkorligen
       medföras av den fiskande som vid kontroll ska kunna legitimera sig.
§4  Medlem med fiskekort äger rätt att medföra gäst till klubbsjön om medlemmen
        löst gästfiskekort eller dagfiskekort, gästen MÅSTE alltid ha sällskap av
            klubbmedlem.
§5  Powerbait och liknande beten får inte användas av hänsyn till fiskarnas hälsa.
§6  Fångstrapport (via hemsidan) ska avlämnas om regnbåge tagits upp ur sjön.
       Återsatt fisk rapporteras inte.
§7  Fångstbegränsning
      För gästfiskare
§8  Pimpelfiske från is är tillåtet.
§9  Eldning får endast ske på särskilt iordningställda eldplatser. Utöver detta gäller
         myndigheternas uppmaning om eldningsförbud.
§10 Fiskeförbud råder på utlåningsdagar. Meddelas via hemsidan eller med anslag
         vid sjön.
§11 Håll rent och snyggt i och omkring vår sjö. Lämna inga sopor, burkar eller flaskor
         efter Dig.
max 2 fiskar/dygn (bara regnåge och öring räknas)
max 2 fiskar per löst fiskekort och dygn
§12 KÖR FÖRSIKTIGT och parkera med hänsyn, alla ska kunna nyttja vägen och
sjöstränderna.
Dessa regler har tillkommit för att skapa största möjliga trivsel i och omkring vårt fiske -
vänligen respektera dessa. Tänk på att sjön och marken inte är vår utan att vi arrenderar
den.
Fångsrapport skall lämnas på föreningens hemsida: Fångstrapport
Vid överträdelse mot dessa regler kan styrelsen efter utredning utesluta medlem som gjort
sig skyldig till överträdelse.